Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Júlia Kotulová PhD.

Medzinárodné projekty

HENRI, H2I-S&D - - Hydrogen Energy Reservoir (IPCEI-Významný projekt spoločného európskeho záujmu) IPCEI - Important Projects of Common European Interest),

Hydrogen Energy Reservoir (IPCEI - important projects of common European interest)

Doba trvania: 15.7.2022 - 14.7.2028
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kotulová Júlia PhD.


Národné projekty

Rifting a subsidenčná história zaoblúkových paniev Západných Karpát

Rifting and subsidence history of back-arc basins across the Western Carpathians

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kotulová Júlia PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ