Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Júlia Kotulová PhD.

Národné projekty

Rifting a subsidenčná história zaoblúkových paniev Západných Karpát

Rifting and subsidence history of back-arc basins across the Western Carpathians

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kotulová Júlia PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ