Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Dušan Tomko PhD.

Národné projekty

* Dynamická verzus generická príbuznosť v skupinách malých telies v Slnečnej sústave

Dynamical versus generic relationship in the groups of small bodies in the Solar System

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Neslušan Luboš CSc.

* Vzťah medzi farbou a polarizáciou v kométach: kľúče k pochopeniu mikrofyzikálnych vlastností kometárneho prachu a mechanizmov jeho úniku

The relationship between color and polarization in comets: clues to understanding microphysical properties of cometary dust and mechanisms of its ejection

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ivanova Oleksandra PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ