Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Zuzana Vivodová PhD.

Medzinárodné projekty

SUSTAIN - Trvalo udržateľné využívanie pôdy ovplyvnenej soľou

Sustainable use of salt-affected lands

Doba trvania: 3.10.2023 - 2.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vivodová Zuzana PhD.


Národné projekty

* COMPLEXYZYMES - Mikrobiálne enzýmy rozkladu komplexných štruktúr rastlinných xylánov

Microbial enzymes degrading complex structures of plant xylans

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Puchart Vladimír PhD.

* Využitie pôvodných mikroorganizmov a prírodných zlúčenín na zlepšenie klíčenia, rastu rastlín a na zmiernenie abiotického stresu

The utilisation of indigenous microorganisms and natural compounds for improvement of seed germination, plant growth and the amelioration of the abiotic stress

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kollárová Karin PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ