Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

prof., Mgr. Tatiana Kluvánková PhD.

Medzinárodné projekty

* MARGISTAR - Európske fórum pre revitalizáciu horských marginalizovaných oblastí

A European forum for revitalisation of marginalized mountain areas

Doba trvania: 16.9.2022 - 15.9.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Brnkaľáková Stanislava PhD.

wildE - Klimaticky-inteligentné zdivočovanie: ekologická obnova na zmiernenie zmeny klímy, adaptáciu a podporu biodiverzity v Európe

Climate-smart rewilding: ecological restoration for climate change mitigation, adaptation and biodiversity support in Europe

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.

COEVOLVERS - Koevolučný prístup k odomknutiu transformačného potenciálu prírode blízkych riešení pre inkluzívnejšie a odolnejšie komunity

Coevolutionary approach to unlock the transformative potential of nature-based solutions for more inclusive and resilient communities

Doba trvania: 1.11.2022 - 31.10.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.

TransformERS - Transformácia medzinárodných skúseností a výskumnej siete pre udržateľnú budúcnosť

Transformations international Experience and Research network for Sustainable futures

Doba trvania: 31.10.2023 - 30.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.


Národné projekty

Manažment globálnej zmeny v zraniteľných územiach

Management of global change in vulnerable areas

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ