Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Miroslav Barančík DrSc.

Národné projekty

* SUFIBAR - Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií

Targeted suppression of pro-inflammatory and pro-fibrotic signaling pathways to prevent heart failure and occurrence of malignant arrhythmias

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Szeiffová Bačová Barbara PhD.

* CARDIOPROT - Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom

New aspects of cardioprotection by natural antioxidants: role of ageing and lifestyle-related comorbidities

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Barteková Monika PhD.

* Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy

Study of new mechanisms of cardioprotection against ischemia-reperfusion injury of the heart: role of extracellular vesicles, non-coding RNAs and impact of metabolic co-morbidities on these mechanisms

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Barteková Monika PhD.

Úloha makroautofágie a autofágie sprostredkovanej šaperónmi (CMA) v odpovediach a v adaptácii živočíšnych buniek na účinky vyvolané pôsobením doxorubicínu

The role of macroautophagy and chaperone-mediated autophagy (CMA) in the responses and adaptation of animal cells to doxorubicin-induced effects

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančík Miroslav DrSc.

Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii.

The role of matrix metalloproteinases in pathophysiology of cardiovascular system diseases and their relation to cellular redox signaling.

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančík Miroslav DrSc.

* MIRCVD - Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení - nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka

The role of miRNAs in the onset and progression of cardiovascular diseases - new approach to the protection of the heart in situations of increased production of reactive oxygen species

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kura Branislav PhD.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ