Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

MVDr. Mária Giretová PhD.

Národné projekty

* CAMBIOMAT - Chorioalantoická membrána - in vivo model pre štúdium biokompatibility materiálov

Chorioallantoic membrane - in vivo model for study of biocompatibility of materials

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír DrSc.

VEGA - Kalcium fosfátové biocementy s biologicky aktívnou kvapalnou zložkou

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Giretová Mária PhD.

* Komponat - Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami

Composite biomaterials with complex natural additives

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír DrSc.

* Vytváranie vezikúl na báze fosfolipidoiv sd cieľom riadeného uvoľňovania vitamínu K

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2024
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štulajterová Radoslava PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ