Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Matej Baláž PhD.

Medzinárodné projekty

MechSustInd - CA18112: Mechanochémia pre obnoviteľný priemysel

CA18112: Mechanochemistry for Sustainable Industry

Doba trvania: 1.5.2019 - 30.4.2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej PhD.

Environmentálne prijateľná syntéza nanokompozitov na báze vaječného odpadu a strieborných nanočastíc s biologickou aktivitou za využitia guľového mletia

Environmentally friendly synthesis of nanocomposites based on eggshell waste and silver nanoparticles with biological activity using ball milling

Doba trvania: 1.9.2020 - 30.6.2021
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej PhD.


Národné projekty

Vysoko-energetické mletie pre syntézu nanomateriálov bio-prístupom a vybrané environmentálne aplikácie

High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ