Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Matej Baláž PhD.

Medzinárodné projekty

Inovatívna stratégia sanácie toxických druhov ortuti v areáli bývalého chemického závodu Pavlodar

Innovative remediation strategy for toxic mercury species in the area of former Pavlodar chemical plant

Doba trvania: 15.4.2022 - 1.11.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej PhD.

* POTASSIAL - Bezodpadové zhodnotenie živcových surovín: Zelené aplikácie a udržateľné získavanie strategických nerastných surovín.

Zero-waste valorisation of feldspathic ores: Green application and sustainable sourcing of strategic raw materials.

Doba trvania: 15.4.2022 - 14.4.2025
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Achimovičová Marcela PhD.

Technológia zelenej syntézy štruktúrne modifikovaných kovových sulfidových nanokompozitov s vysokou fotokatalytickou aktivitou a antibakteriálnymi vlastnosťami

Technology of green synthesis of structurally modified metal sulfide nanocomposites with high photocatalytic activity and antibacterial properties

Doba trvania: 1.8.2022 - 31.12.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej PhD.


Národné projekty

* Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.

Advanced method of preparation of selected metal chalcogenides by high-energy milling as potential materials for energy conversion.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Achimovičová Marcela PhD.

Vysoko-energetické mletie vaječného odpadu na báze kalcitu a vybraných rastlín pre prípravu nanokryštalických minerálov a environmentálne aplikácie

High-energy milling of calcite-based eggshell waste and selected plants for preparation of nanocrystalline minerals and environmental applications

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ