Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Petra Bonová PhD.

Národné projekty

* NRPLCAR - Neuroprotektívny a regeneračný potenciál posttraumatickej liečby zacielenej na angiotenzínové receptory

Neuroprotective and regenerative potential of post-traumatic cure targeted to Angiotensin II receptors

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pavel Jaroslav PhD.

PROSEC - Sekretóm krvných elementov v úlohe zdroja bioaktívnych faktorov sprostredkujúcich neuroprotekciu

Blood elements-derived secretome as a source of bioactive factors mediating the neuroprotection

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bonová Petra PhD.

* Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19)

Remote conditioning as a prevention and treatment of cerebral ischemia associated with hyper-inflammatory reaction (simulation of COVID-19)

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Končeková Jana PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ