Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Nadežda Lukáčová DrSc.

Medzinárodné projekty

* N/A - Potenciálna protektívna úloha siponimodu v neurodegenerácii/poškodení miechy.

The potential protective role of siponimod in neurodegeneration/spinal cord injury.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kisucká Alexandra PhD.


Národné projekty

* NRPLCAR - Neuroprotektívny a regeneračný potenciál posttraumatickej liečby zacielenej na angiotenzínové receptory

Neuroprotective and regenerative potential of post-traumatic cure targeted to Angiotensin II receptors

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pavel Jaroslav PhD.

* Vplyv stimulácie AT2 receptorov na revaskularizáciu vážne poranenej miechy

The effect of the AT2 receptor stimulation on revascularization of severe injured spinal cord

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pavel Jaroslav PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ