Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Nadežda Lukáčová DrSc.

Národné projekty

Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy

Regulation of M1/M2 polarization: the effect on neuron survival, axonal growth and functional recovery after spinal cord trauma

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lukáčová Nadežda DrSc.

* Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh.

Effect of electrical stimulation on regeneration of injured neural pathways.

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gálik Ján CSc.

- Vývoj translačne relevantných regeneračných a reparatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy

The development of translationally relevant regenerative and reparative strategies after spinal cord trauma

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lukáčová Nadežda DrSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ