Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Lucia Kováčiková PhD.

Národné projekty

* DIAMICROBIOTA - Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu

Gut microbiota and diabetic peripheral neuropathy: effect of cemtirestat in rat models of diabetes

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltésová Prnová Marta PhD.

* Inhibítory aldo-keto reduktáz v personalizovanej liečbe viacerých typov rakoviny

Aldo-keto reductase inhibitors in the personalized therapy of several types of cancer

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltésová Prnová Marta PhD.

* Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy - štúdium mechanizmu a návrh nových látok

Ligand induced modulation of calcium pump SERCA – study of mechanism and design of new compounds

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Magdaléna PhD.

* Multi-Glu - Viac-cieľový prístup k rozličných molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy

Multi-target approach to diverse molecular mechanisms of diabetic complications and other glucose toxicity related diseases

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Magdaléna PhD.

Vývoj multifunkčných inhibítorov aldózareduktázy na báze triazínoindolov: Optimalizácia ich biologickej aktivity, selektivity, biodostupnosti a antioxidačných vlastností.

Development of multifunctional aldose reductase inhibitors based on triazinoindoles: Optimization of their biological activity, selectivity, bioavailability and antioxidant properties.

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováčiková Lucia PhD.

* Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19

Development of products by modification of natural compounds and study of their multi-modal effects onCOVID-19 disease

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2023
Program: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Magdaléna PhD.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ