Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Tomáš Miklošovič PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR
Contradictions in employment development at the background of anticipated demographic and structural changes in the SR
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lichner Ivan PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
* SHERM - Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN
Forecasting of Regional Development and Assessment of Effectiveness of Regional Policies Using the Structural HERMIN Model
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radvanský Marek PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 31.12.2020
* LM_evidence - Tvorba vedeckých informácii na podporu politík trhu práce
Generating scientific information to support labour market policy making
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ