Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Mgr. Roman Rosipal DrSc.

Medzinárodné projekty

ReHaB - Smerovanie k spoľahlivej a uživateľsky prijateľnej symbióze BCI a VR: zameranie na kolaboratívnu neurorehabilitáciu po cievnej mozgovej príhode

Towards an ecologically valid symbiosis of BCI and head-mounted VR displays: focus on collaborative post-stroke neurorehabilitation

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Rosipal Roman DrSc.


Národné projekty

TInVR - Dôveryhodná interakcia človek–robot a terapeut–pacient vo virtuálnej realite

Trustworthy human–robot and therapist–patient interaction in virtual reality

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Rosipal Roman DrSc.

* Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch

Smart deep brain stimulation as a treatment strategy in treatment-resistant depression

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MMedSc Dremencov Eliyahu DrSc

* Kauzálna analýza nameraných signálov a časových radov

Causal analysis of measured signals and time series

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krakovská Anna CSc.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ