Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Marián Grman PhD.

Národné projekty

* CARDIOEND - Kardiovaskulárna ochrana sprostredkovaná alfa 1 AMPK proti endotelovej dysfunkcii sprostredkovanej metabolickým syndrómom – identifikácia nových rizikových faktorov

Cardiovascular protection mediated by alpha 1 AMPK against metabolic syndrome-mediated endothelial dysfunction - identifying new risk factors

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kvandová Miroslava PhD.

* CARDIOEND - Kardiovaskulárna ochrana sprostredkovaná alfa1AMPK proti endotelovej dysfunkcii sprostredkovanej metabolickým syndrómom – identifikácia nových rizikových faktorov

CARDIOvascular protection mediated by alfa1AMPK against metabolic syndrome-mediated ENdothelial Dysfunction – identifying new risk factors

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hlaváčová Nataša PhD.

* mClicID - Na stope identity mitochondriálneho chloridového kanálu

-

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ševčíková Tomášková Zuzana PhD.

* HNOSES - Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia

Study of biological effects of H2S/NO/selenium products and molecular mechanisms of their actions

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol DrSc.

* Úloha intrakolonálneho sírovodíka a butyrátu v rozvoji hypertenzie u obéznych potkanov

The role of intracolonic hydrogen sulfide and butyrate in the development of hypertension in obese rats

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomášová Lenka PhD.

* Význam produktov interakcie H2S s S-nitrózoglutatiónom/selénovými derivátmi v regulácii srdcovocievnej hemodynamiky a funkcií srdcových mitochondrií

The importance of interaction products of H2S with S-nitrosoglutathione/selenium derivatives in the regulation of cardiovascular hemodynamics and cardiac mitochondrial functions

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mišák Anton PhD.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ