Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Kristián Csicsay PhD.

Medzinárodné projekty

AdriaArray

Adria Array

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2026
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csicsay Kristián PhD.


Národné projekty

* DISLOCAT - Atlas tektonických dislokácií zemskej kôry na území Slovenska

Atlas of tectonic dislocations of the Earth´s crust in the territory of Slovakia

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bezák Vladimír CSc.

* Integrovaná geofyzikálna a geologická detekcia priebehu vikartovského zlomu a muránskej zlomovej línie a charakteristika ich parametrov v kombinácii s morfotektonickou a štruktúrnou analýzou a datovaním výplní zlomov (Hornádska kotlina, Levočské vrchy)

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madarás Ján PhD.

* Objemová aktivita radónu vo vybraných sprístupnených jaskyniach na Slovensku

Radon activity concentration in selected show caves in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta PhD.

* RADUNDEN - Radón v podzemnom prostredí - sezónne korekčné faktory

Radon in underground environment - seasonal corerection factors

Doba trvania: 1.7.2024 - 31.12.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta PhD.

* Výskum vplyvu geologických aspektov na odhad sezónnych korekčných faktorov radónu pre pobytové priestory

Research on the influence of geological aspects on the estimation of seasonal correction factors of radon for living spaces

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta PhD.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ