Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Viktor Puchý PhD.

Národné projekty

* Experimentálny vývoj nových kovo-keramických nano-kompozitov pre trecie aplikácie s využitím odpadov z obrábamia kovov

Experimental development of new metal - ceramic nano - composites for friction applications using metal wastes from machining operations.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Podobová Mária PhD.

Gradientné mikro/nano kompozity s Al matricou pripravené spekaním pomocou pulzného elektrického prúdu

Gradient micro / nano composites with Al matrix prepared by pulsed electric current sintering

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Puchý Viktor PhD.

* INNOVATTOOLS - Inovatívne prístupy k zvyšovaniu životnosti a znižovaniu energetickej náročnosti rezných nástrojov pri spracovaní dreva v lesníctve

Innovative approaches to increase the lifetime and reduce the energy consumption of cutting tools in wood processing in forestry

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Džupon Miroslav PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ