Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Mgr. Martin Šveda, PhD.

Martin Šveda vyštudoval regionálnu geografiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a v súčasnosti pôsobí ako vedecký pracovník na Geografickom ústave SAV. Dlhodobo sa venuje výskumu suburbanizácie a komplexnej transformácie zázemia postsocialistických miest. Predmetom jeho záujmu sú aj časovo-priestorové aspekty života v urbánnom a suburbánnom prostredí.