Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

doc. MUDr. Adela Penesová PhD.

Medzinárodné projekty

* ERA4HEALTH - Európske partnerstvo prehlbujúce spoluprácu v rámci Európskeho výskumného priestoru (ERA) pre zdravotnícky výskumu

European partnership fostering a European Research Area (ERA) for health research

Doba trvania: 1.11.2022 - 30.10.2029
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Imrich Richard DrSc.


Národné projekty

* GAMS - Účinky GLP-1 analógu na sclerosis multiplex

Effects of GLP-1 Analog on Multiple Sclerosis

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Imrich Richard DrSc.

ActiveBiome - Účinok telesného cvičenia a výživy na črevný mikrobióm a kvalitu života vyliečených onkologických pacientov

The Effect of Physical exercise and Nutrition on Gut Microbiome and Quality of Life in childhood cancer survivors

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Penesová Adela PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ