Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko PhD.

Medzinárodné projekty

* Vydanie rukopisných pamiatok z východného Slovenska z 15.-19. storočia

Edition of 15th to 19th Century Manuscripts from Eastern Slovakia

Doba trvania: 1.1.2005 - 31.12.2030
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Žeňuch Peter DrSc.


Národné projekty

* Liturgický jazyk veriacich byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku

Liturgical language of the Byzantine-Slavic tradition faithful in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Žeňuch Peter DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ