Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko PhD.

Medzinárodné projekty

* Vydanie rukopisných pamiatok z východného Slovenska z 15.-19. storočia

Edition of 15th to 19th Century Manuscripts from Eastern Slovakia

Doba trvania: 1.1.2005 - 31.12.2030
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Žeňuch Peter DrSc.


Národné projekty

* Liturgický jazyk veriacich byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku

Liturgical language of the Byzantine-Slavic tradition faithful in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Žeňuch Peter DrSc.

* Medzi rozprávkou a vedou: výskum spoločného noetického priestoru

Between folk tales and science: exploring a shared noetic space

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. ThDr. Marinčák Šimon PhD.

* Príprava a vydanie rukopisu ponaučení a výkladov k Svätému písmu z 18. storočia

Preparation and publication of a handwriting book of sermons and the Holy Scriptures interpretations from the 18th century

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Žeňuchová Šašerina Svetlana PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ