Informačná stránka zamestnanca SAV

Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

Každodennosť v interakcii latinskej a byzantskej kultúry na príklade karpatského regiónu v novoveku
Everyday Life in Interaction of Latin and Byzantine Culture on Example of Carpathian Region in Modern Period
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. ThDr. Zubko Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
* SLAVMYT - Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov
Mythological conceptions about the world in the narrative sources in Slovakia in the system of Slavic linguistic and cultural relations
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gábor Ľubomír PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
* Terminologické diskurzy a špecifiká biblických jazykov vzhľadom na preklady Biblie do slovenčiny
Terminological Discourses and the Specifics of Biblical Languages in the Context of Slovak Bible Translations
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Lapko Róbert Th.D., PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
* Vydanie cyrilského rukopisu z 18. storočia s komentármi a poznámkovým aparátom
Edition of Cyrillic Manuscript from 18th Century with Commentary and Notes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Žeňuch Peter DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 4

Poznámka:
* spoluriešiteľ