Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.

Narodený vo Vranove n/T (1972). Štúdium: Gymnázium vo Vranove n/T (1987-1991), Univerzita Komenského, CMBF (1991-1997), PAT Krakov (1997-2000), rigoróznum na UK CMBF (2002), habilitácia a inaugurácia na Katolíckej univerzite v Ružomberku z odboru katolícka teológia, špecializácia cirkevné dejiny (2003, 2010). Vysokoškolský pedagóg (1998-), archivár v Arcibiskupskom archíve v Košiciach (2000-).