Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Pavol Siman PhD.

Národné projekty

Asociácie a paragenézy supergénnych minerálov: odraz migrácie ťažkých prvkov v životnom prostredí

Supergene mineral associations and parageneses: a reflection of environmental heavy element migration

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Siman Pavol PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ