Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Mgr., Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M.

1. Meno, priezvisko, tituly: Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M.

2. Pracovné zaradenie na inštitúcii: samostatná vedecká pracovníčka

3. Kontaktné údaje: Tel.: 02/52962325 kl. 113; e-mail: usapelbe@savba.sk, lucia.berdisova@yahoo.com

4. Akademické resumé
2017 – LL.M. v odbore právo (Fakulta práva Univerzity v Cambridgi)
2012 – Mgr. v odbore filozofia (FF TU v Trnave)
2010 – PhD. v odbore Teória a dejiny štátu a práva (PrF TU v Trnave)
2008 – Bc. v odbore filozofia (FF TU v Trnave)
2005 – Mgr. v odbore právo (PrF TU v Trnave)

5. Oblasti vedeckého záujmu: normativita, právna argumentácia, analytická jurisprudencia, ľudské práva, zákaz diskriminácie, ústavné súdnictvo, profesijná etika

6. Členstvá v národných a medzinárodných organizáciách
Členka Súdnej rady, Členka Výboru pre práva LGBTI osôb Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

7. Akademické ceny a ocenenia: laureátka ceny FLAMMA pre inšpiratívne české a slovenské právničky (2021)