Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Mgr., Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M.

1. Meno, priezvisko, tituly: Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, PhD.


2. Pracovné zaradenie na inštitúcii: vedecká pracovníčka


3. Kontaktné údaje: Tel.: 02/52962325 kl. 113; e-mail: usapelbe@savba.sk, lucia.berdisova@yahoo.com


4. Akademické resumé
2012 – Mgr. v odbore filozofia (FF TU v Trnave)
2010 – PhD. v odbore Teória a dejiny štátu a práva (PrF TU v Trnave)
2008 – Bc. v odbore filozofia (FF TU v Trnave)
2005 – Mgr. v odbore právo (PrF TU v Trnave)


5. Oblasti vedeckého záujmu: normativita, právna argumentácia, analytická jurisprudencia, ľudské práva, zákaz diskriminácie, ústavné súdnictvo


6. Najdôležitejšie publikácie

COLOTKA, Peter (45 %) - KÁČER, Marek (30 %) - BERDISOVÁ, Lucia (25 %). Právna filozofia dvadsiateho storočia. [Legal Philosophy in the Twentieth Century]. 1. vyd. Praha : Leges, 2016. 303 s. Edícia Teoretik. ISBN 978-80-7502-134-2.

BERDISOVÁ, Lucia (100 %). Objectivity and arbitrariness of blind rule-following or what it means to follow a (legal) rule blindly. In Breda, V., Rodak, L. (eds.) Diverse Narratives of Legal Objectivity : an interdisciplinary perspective. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2016, s. 29-56. ISBN 978-3-631-65343-2.


7. Vedecké výstupy od roku 2012

COLOTKA, Peter (45 %) - KÁČER, Marek (30 %) - BERDISOVÁ, Lucia (25 %). Právna filozofia dvadsiateho storočia. [Legal Philosophy in the Twentieth Century]. 1. vyd. Praha : Leges, 2016. 303 s. Edícia Teoretik. ISBN 978-80-7502-134-2.

BERDISOVÁ, Lucia (50 %) – KÁČER, Marek (50 %). Na západe nič nového (kopernikovský obrat v ontológii právnych noriem). [All Quiet on the Western Front (Copernican Turn in the Ontology of Legal Norms)]. In Právník. 2016, roč. 155, č. 2, s. 154-170. ISSN 0231-6625.

BERDISOVÁ, Lucia (100 %). K ne/súladu referenda o ochrane rodiny s Ústavou Slovenskej republiky. [Non/compliance of the Referendum on Family Protection with the Constitution of the Slovak Republic]. In Justičná revue, 2014, roč. 66, č.10, s. 1246-1255. ISSN 1335-6461.

BERDISOVÁ, Lucia (90 %) - HOLUBOVÁ, Barbora (10 %). Ne/rovné odmeňovanie žien a mužov. [Un/equal pay of women and men]. In Debrecéniová, J. (ed.) Inšpekcia práce a zásada rovnakého zaobchádzania s dôrazom na pohlavie a rod: Právne rámce, bariéry, príklady dobre praxe a odporúčania pre legislatívu, politiky a prax v SR. Bratislava : Centrum vzdelávania MPSVR SR, 2014, s. 85-127. ISBN 978-80-969824-3-1.

BERDISOVÁ, Lucia (100 %). O skeptikovi Kripkensteinovi a jeho vplyve na diskusiu o neurčitosti práva. [On sceptic Kripkenstein and his influence on discussion about indeterminacy of law]. In Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 6, s. 534-548. ISSN 0032-6984.

BERDISOVÁ, Lucia - LACLAVÍKOVÁ, M. Antidiscrimination Clause - Constitutional, Historical and Legal Metamorphoses. In Free Movement of Goods and Persons across the Polish - Czech - Slovak Borders, Legal Diffeences and Similarities. Katowice : Oficyna Wydawnicza, 2012, s. 73-81. ISBN 978-83-60743-57-7.

BERDISOVÁ, Lucia (100 %). Teoreticko-právne reflexie konceptu rovnosti v právnom systéme Slovenskej republiky. [Theoretical reflection of the concept of equality in the legal system of the Slovak Republic]. In Filčík, M. (ed.) Právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite. EQUILIBIA : Bratislava, 2012, s. 9-28. ISBN 978-80-8143-052-7.


8. Prednášky na vedeckých konferenciách od roku 2012

Krajina: SR
Pracovník: Berdisová, L.
Inštitúcia: Ministerstvo spravodlivosti SR
Termín: 14. decembra 2015
Názov: Vymožiteľnosť ľudských práv a prístup k spravodlivosti
Prednáška: Aký rozhodca, taká hra - prístup k spravodlivosti na ústavnom súde alebo o kreácii sudcov, subsidiarite a efektivite ústavnej sťažnosti

Krajina: SR
Pracovník: Berdisová, L. – Káčer, M.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 11. - 13. marec 2015
Názov: Ako právo reaguje na novoty
Prednáška: Na Západe nič nového: Kopernikovský obrat v ontológii práva

Krajina: SR
Pracovník: Berdisová, L.
Inštitúcia: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Termín: 25. - 26. 9. 2014
Názov: Trnavské právnické dni
Prednáška: O tom ako Derrida zderridoval zákon a spravidlivosť

Krajina: Oñati, Španielsko
Pracovník: Berdisová, L.
Inštitúcia: International Institute for the Sociology of Law
Termín: 1.-2. 5. 2014
Prednáška: Memorising, thinking, being. What’s our mission again? Semi-insight into legal education in Slovakia

Krajina: SR
Pracovník: Berdisová, L.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 20. – 22. 3. 2013
Názov: Zmena práva
Prednáška: Odlišné stanovisko v rozhodovacej činnosti ÚS SR

Krajina: SR
Pracovník: Berdisová, L.
Inštitúcia: Právnická fakulta UPJŠ Košice a Ústavný súd SR
Termín: 3.-4. 10. 2012
Názov: 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky – I. ústavné dni
Prednáška: Doktrína nestrannosti v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky

Krajina: ČR
Pracovník: Berdisová, L.
Inštitúcia: Ústáv státu a práva AV ČR Praha
Termín: 27. – 29. 6. 2012
Názov: Metamorfózy práva ve střední Evropě III. – Quo vadis Central Europe? - Kam kráčíš střední Evropo?
Prednáška: Ľud a sudcovia alebo komu spieva Walt Whitman

Krajina: Jaworzynka, Poľsko
Pracovník: Berdisová, L.
Termín: 11.-12. 6. 2012
Inštitúcia: Fakulta práva a administratívy, Sliezka univerzita v Katoviciach
Názov: Free movement of goods and persons across borders – legal differences and similarities
Prednáška: How to help the law students to become lawyers? Short introductory remarks


9. Účasť vo vedeckých projektoch a grantoch

Názov projektu: Nové v právnom myslení
Grantová schéma: VEGA MŠVVaŠ SR
Číslo projektu: 2/0073/14
Doba riešenia: 2015 - 2016
Pozícia: členka riešiteľského kolektívu

Názov projektu: Právne argumenty a právne princípy ako pramene práva
Grantová schéma: APVV – Všeobecná výzva VV2011
Číslo projektu: APVV-0562-11
Doba riešenia: 2012-2015
Pozícia: členka riešiteľského kolektívu

Názov projektu: Súdy a tvorba práva – hypertrofia legislatívy a judikatúra ako prameň práva
Grantová schéma: VEGA MŠVVaŠ SR
Číslo projektu: 1/0275/11
Doba riešenia: 2011 - 2013
Pozícia: členka riešiteľského kolektívu

Názov projektu: Sociálne riziká a základné ľudské práva – výzvy pre pracovné právo 21. storočia
Grantová schéma: VEGA MŠVVaŠ SR
Číslo projektu: 1/0729/10
Doba riešenia: 2010 - 2011
Pozícia: členka riešiteľského kolektívu

Názov projektu: Interpretácia a aplikácia práva v kontexte jeho globalizácie a unifikácie
Grantová schéma: VEGA MŠVVaŠ SR
Číslo projektu: 1/0614/08
Doba riešenia: 2008 - 2010
Pozícia: členka riešiteľského kolektívu

Názov projektu: Pramene práva. Sústava, funkcie a vzťahy prameňov slovenského práva, európskeho práva a medzinárodného práva
Grantová schéma: VEGA MŠVVaŠ SR
Číslo projektu: 1/2590/05
Doba riešenia: 2005 - 2007
Pozícia: členka riešiteľského kolektívu


10. Členstvá v národných a medzinárodných organizáciách

Členka Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (od augusta 2011)


11. Vedené prednášky, kurzy a počet vyškolených doktorandov
Výučba nasledujúcich predmetov na PrF TU v Trnave: Ústavné právo, Argumentačné praktikum, Jurisdiction of the European Court of Human Rights, Interpretation and argumentation in decision-making of Constitutional courts and Supreme court, Etické dilemy v právnických povolaniach, Rozhodovacia činnosť ústavných súdov, Právo a umenie.
Počet vyškolených doktorandov: 0


12. Stáže a štipendiá

štipendium na program U.S. Judicial System v rámci Young leadership program, ktorý patrí medzi výmenné programy organizované Ministerstvom zahraničných vecí a ambasádou USA


13. Akademické ceny a ocenenia: žiadne


14. Iné