Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ADAMUS, Magdalena - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Fear trumps the common good: Psychological antecedents of vaccination attitudes and behaviour. In Acta Psychologica, 2022, vol. 227, 103606. (2021: 1.984 - IF, Q4 - JCR, 0.736 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0001-6918. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2022.103606 Typ: ADCA
  Citácie:
  [3.1] GALASOVÁ, Miroslava. It Is Easier with Negative Emotions: The Role of Negative Emotions and Emotional Intelligence in Epistemically Suspect Beliefs about COVID-19. In Kognice a umělý život XX [elektronický zdroj]. - Praha, ČR : České vysoké učení technické v Praze, 2022, s. 39-44. ISBN 978-80-01-07007-9.
 • ADAMUS, Magdalena - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Appetites grow with age: Wage expectations among Slovak men and women. In Ekonomický časopis, 2021, roč. 69, č. 9, s. 885-906. (2020: 0.690 - IF, Q4 - JCR, 0.260 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0013-3035. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2021.09.01 (APVV-16-0153 : Kognitívne zlyhania - individuálne prediktory a možnosti intervencie) Typ: ADDA
 • ADAMUS, Magdalena - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Identifikácia zraniteľných skupín ohrozených finančnou úzkosťou a finančnými ťažkosťami v dôsledku pandémie COVID-19 = Identification of the most vulnerable groups at risk of financial anxiety and distress due to the COVID-19 pandemic. In Prežívanie a dôsledky pandémie COVID-19 na Slovensku : Pohľad sociálnych vied [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i., 2022, s. 19-23. ISBN 978-80-89524-70-9. Dostupné na internete: https://psychologia.sav.sk/upload/COVID_soc_sci.pdf Typ: AEDA
 • BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva - ADAMUS, Magdalena. Antecedents of prosocial behaviour: A hybrid choice model investigation of the willingness to play for charity. In Kognice a umělý život XX : (recenzovaný sborník) [elektronický zdroj]. Editoři: Gabriela Šejnová, Michal Vavrečka, Juraj Hvorecký. - Praha, ČR : České vysoké učení technické v Praze, 2022, s. 8-14. ISBN 978-80-01-07007-9. Dostupné na: https://doi.org/10.14311/BK.9788001070079 Typ: AFC
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - ŠROL, Jakub - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. How scientific reasoning correlates with health-related beliefs and behaviors during the COVID-19 pandemic? In Journal of Health Psychology, 2022, vol. 27, no. 3, p. 534-547. (2021: 3.789 - IF, Q2 - JCR, 0.795 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1359-1053. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/1359105320962266 Typ: ADCA
  Citácie:
  [3.1] YELBUZ BE, MADAN E, ALPER S. Reflective thinking predicts lower conspiracy beliefs: A meta-analysis. Judgment and Decision Making, Vol. 17, No. 4, 2022, pp. 720–744. ISSN 1930-2975
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva - ŠROL, Jakub. Being Nice or Being Scared? Personality Traits and Threat of COVID-19 as Predictors of Non-Normative Health Beliefs and Behaviors during Second Wave of Pandemic. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2022, vol. 64, no. 1, p. 45-63. (2021: 0.953 - IF, Q4 - JCR, 0.343 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0039-3320. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sp.2022.01.838 Typ: ADDA
 • ŠROL, Jakub - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Finding Someone to Blame: The Link Between COVID-19 Conspiracy Beliefs, Prejudice, Support for Violence, and Other Negative Social Outcomes. In Frontiers in Psychology, 2022, 12: 726076. ISSN 1664-1078. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.726076 Typ: ADCA
  Citácie:
  [3.1] GALASOVÁ, Miroslava. It Is Easier with Negative Emotions: The Role of Negative Emotions and Emotional Intelligence in Epistemically Suspect Beliefs about COVID-19. In Kognice a umělý život XX [elektronický zdroj]. - Praha, ČR : České vysoké učení technické v Praze, 2022, s. 39-44. ISBN 978-80-01-07007-9.
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus