Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ADAMUS, Magdalena** - ŠROL, Jakub - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Seeing past the tip of my own nose? How outward and self-centred orientations could contribute to closing the green gap despite helplessness. In BMC Psychology, 2023, vol. 11, 1, art. no. 79. (2022: 3.6 - IF, Q2 - JCR, 0.906 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2050-7283. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s40359-023-01128-z Typ: ADCA
  • ADAMUS, Magdalena** - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Emotional drivers of the vaccination hesitancy and refusal: a dataset from Slovakia. In Data in Brief, 2023, vol. 47, art. no. 108980. (2022: 1.2 - IF, 0.258 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2352-3409. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.108980 Typ: ADMA
  • ADAMUS, Magdalena - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva**. Into the black box: challenging the myths in quantitative research on differences between men and women – the case of risky behaviour. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2023, vol. 33, no. 1, p. 13-33. (2022: 0.4 - IF, 0.16 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2022-2029 Typ: ADNA
  • ADAMUS, Magdalena - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Vysvetlenie rodovo podmieneného ekonomického správania = Explaining gender-typed economic behaviour: a review of recent progress. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 14-19. ISBN 978-80-89524-86-0. (SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: AFD
  • BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Education and conspiracy beliefs: A replication of van Prooijen (2017). In Applied Cognitive Psychology, 2023, vol. 37, no. 1, p. 174-188. (2022: 2.4 - IF, Q2 - JCR, 0.764 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0888-4080. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/acp.4037 (APVV-20-0335 : Redukovanie šírenia dezinformácií a nepodložených presvedčení) Typ: ADCA
  • BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva - TELIČÁK, Peter. Comparison of people with and without COVID-19 in their unfounded beliefs. In Kognícia a umelý život 2023 : (recenzovaný zborník). Igor Farkaš, Eva Ballová Mikušková, Martin Takáč, Kristína Malinovská, Matej Fandl. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 12-13. ISBN 978-80-223-5610-7. (APVV-20-0387 : Psychologické súvislosti nepodložených informácií a presvedčení súvisiacich s pandémiou COVID-19) Typ: AFD
  • BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva - ADAMUS, Magdalena - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. Prosociálne správanie: čo vedie ľudí k tomu, aby konali nad rámec vlastných záujmov? = Prosocial behaviour: what prompts people to transcend their self-interest? In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 43-50. ISBN 978-80-89524-86-0. (SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: AFD
  • BUJŇÁKOVÁ, Juliana - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. The relationship between education and non-normative political behaviour: The mediating effect of conspiracy beliefs. In Kognícia a umelý život 2023 : (recenzovaný zborník). Igor Farkaš, Eva Ballová Mikušková, Martin Takáč, Kristína Malinovská, Matej Fandl. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 20-21. ISBN 978-80-223-5610-7. (APVV-20-0387 : Psychologické súvislosti nepodložených informácií a presvedčení súvisiacich s pandémiou COVID-19) Typ: AFD
  • Kognícia a umelý život 2023 : (recenzovaný zborník) [elektronický zdroj]. Igor Farkaš, Eva Ballová Mikušková, Martin Takáč, Kristína Malinovská, Matej Fandl. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. 95 s. ISBN 978-80-223-5610-7 Typ: FAI
  • SVENSON, Frithiof - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva - LAUNER, Markus A. Credibility and trust of information privacy at the workplace in Slovakia. The use of intuition. In Journal of Information, Communication and Ethics in Society, 2023, vol. 21, no. 3, pp. 302-321. (2022: 1.5 - IF, 0.44 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1477-996X. Dostupné na: https://doi.org/10.1108/JICES-02-2022-0011 Typ: ADMA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus