Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Monika Hofbauerová PhD.

Národné projekty

* ZERO - Bezanódové tuholátkové lítiové batérie

Zero-excess solid-state lithium batteries

Doba trvania: 1.7.2023 - 31.12.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nádaždy Vojtech CSc.

Využitie biokompatibilných 2D nanomateriálov a nanočastíc ako ochrana pred biodeterioráciou rôznych druhov povrchov.

Application of biocompatible 2D nanomaterials and nanoparticles as a protection against biodeterioration of various types of surfaces.

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hofbauerová Monika PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ