Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Lucia Csáderová PhD.

Národné projekty

* CA(9)NNIBAL - Fenomény “bunka v bunke” ako mikroevolučné procesy v nádorovej progresii: úloha hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX

Cell-in-cell phenomena as microevolutionary processes in cancer progression: a role for hypoxia-induced carbonic anhydrase IX

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.

Potenciál hypoxiou indukovanej karbonickej anhydrázy IX v diagnostike a terapii adenokarcinómov pľúc.

Significance of hypoxia induced carbonic anhydrase IX in diagnostics and therapy of lung adenocarcinoma

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csáderová Lucia PhD.

Využitie nanomedicíny v boji proti rakovine pankreasu prostredníctvom zacielenia nádorovo- asociovanej karbonickej anhydrázy IX

Nanomedical approach to fight pancreatic cancer via targeting tumor-associated carbonic anhydrase IX

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csáderová Lucia PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ