Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Ivan Lichner PhD.

Medzinárodné projekty

* INTERCEPT - MotIvating mobiliziNg supporTing nEets gReen CarEer PaThway

-

Doba trvania: 1.10.2021 - 1.1.2024
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.

Telework&RTD - Study exploring the social, economic and legal context and trends of telework and the right to disconnect, in the context of digitalisation and the future of work, during and beyond the COVID-19 pandemic

Study exploring the social, economic and legal context and trends of telework and the right to disconnect, in the context of digitalisation and the future of work, during and beyond the COVID-19 pandemic

Doba trvania: 1.5.2023 - 29.2.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lichner Ivan PhD.


Národné projekty

* Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť

Hybrid modelling system for regional policy evaluation: regional, industry and labour effects

Doba trvania: 1.7.2021 - 31.12.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radvanský Marek PhD.

* Rozvoj analýzy cenovej transmisie aj jej mechanizmov ako determinantov budúceho vývoja menších trhov

Developing the analysis of price transmission and its mechanisms as determinants of the future development of smaller markets

Doba trvania: 1.10.2022 - 30.9.2024
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Kharin Sergei Cand.Sc.

Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov

Challenges of demographic ageing in Slovakia and possiblities to eliminate its negative impacts

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lichner Ivan PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ