Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Ivan Lichner PhD.

Národné projekty

* Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť

Hybrid modelling system for regional policy evaluation: regional, industry and labour effects

Doba trvania: 1.7.2021 - 31.12.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radvanský Marek PhD.

* Rozvoj analýzy cenovej transmisie aj jej mechanizmov ako determinantov budúceho vývoja menších trhov

Developing the analysis of price transmission and its mechanisms as determinants of the future development of smaller markets

Doba trvania: 1.10.2022 - 30.9.2024
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Kharin Sergei Cand.Sc.

* Transmisia cenových šokov vo výrobnom reťazci a zhluková analýza cien nehnuteľností v SR

Transmission of price shocks along production value chain and real estate prices cluster analysis in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Kharin Sergei Cand.Sc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ