Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Ivan Lichner PhD.

Medzinárodné projekty

* INTERCEPT - MotIvating mobiliziNg supporTing nEets gReen CarEer PaThway

-

Doba trvania: 1.10.2021 - 1.1.2024
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.


Národné projekty

* Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť

Hybrid modelling system for regional policy evaluation: regional, industry and labour effects

Doba trvania: 1.7.2021 - 31.12.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radvanský Marek PhD.

Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov

Challenges of demographic ageing in Slovakia and possiblities to eliminate its negative impacts

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lichner Ivan PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ