Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Mgr. Peter Ruščin, PhD.

Rok narodenia: 1964
Vzdelanie: Filozofická fakulta UK Bratislava, Katedra hudobnej vedy, Katedra etnológie (1994)
Tituly a vedecké hodnosti: PhD. (Ústav hudobnej vedy SAV, 2000)
Vedecký kvalifikačný stupeň: IIa
Vedecko-výskumné zameranie (odbor; špecializácia): muzikológia – historická hudobná veda, hymnológia; dejiny duchovnej piesne na Slovensku v stredoeurópskom kontexte, vzťah medzi duchovnou piesňou a komponovanou cirkevnou hudbou, hymnologické pramene
Rok nástupu na pracovisko: 1994 (1994 – 1996), 2010