Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Miroslav Baláž PhD.

Národné projekty

Laktát, metabolický signál a zdroj energie pre alternatívne mechanizmy termogenézy

Lactate, a metabolic signal and energy source for alternative thermogenesis mechanisms

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baláž Miroslav PhD.

Laktát, metabolický signál a zdroj energie pre alternatívne termogénne mechanizmy

Lactate, a metabolic signal and energy fuel driving alternative thermogenic mechanisms

Doba trvania: 1.2.2022 - 31.1.2025
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baláž Miroslav PhD.

CYKLY - Odhalenie molekulárnych mechanizmov a metabolickej regulácie substrátových cyklov

Elucidating the molecular mechanisms and metabolic regulation of substrate cycles

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baláž Miroslav PhD.

* BIOFLEX - Skúmanie povrchu a obsahu pečeňových extracelulárnych vezikúl na identifikáciu cirkulujúceho biomarkera NAFLD

Uncovering the surfaceome and cargo of hepatic extracellular vesicles to identify circulating NAFLD biomarker

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Lucia PhD.

* Účinky pravidelného cvičenia na bunkové a molekulárne procesy asociované so starnutím: multi-orgánový integratívny prístup.

Effects of regular exercise training on molecular, cellular and whole body processes associated with ageing: : Multi-organ integrative approach

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.

* Úloha GPR180 v regulácii funkcie beta buniek pankreasu a patogenéze diabetu

The role of GPR180 in regulation of pancreatic beta cell function and pathogenesis of diabetes

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Lucia PhD.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ