Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Ján Radvánszky PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* ImmunoGEN - Implementácia moderných genomických analýz na zlepšenie klinických diagnostických a terapeutických postupov imunitných porúch
Implementation of modern genomic analyzes to improve clinical diagnostic and therapeutic procedures of Immune Disorders
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Kádaši Ľudevít DrSc.
Doba trvania: 1.12.2018 - 31.12.2020
* Štúdium genetického pozadia variabilnej závažnosti alkaptonúrie za použitia genomických analýz.
Study of the genetic background of variable severity of Alkaptonuria using genomic approach.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťková Andrea PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
GenoMicrosat - Vývoj a testovanie molekulárnych a informatických metód na efektívnu charakterizáciu a interpretáciu klinicky relevantných mikrosatelitových repetitívnych motívov z genomických dát
Development and testing of molecular and informatic tools for effective characterisation and interpretation of clinically relevant microsatellite repetitive motifs from genomic data
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Radvánszky Ján PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ