Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Miroslav Štefánik, PhD. - profesijný životopis

Účasť na domácich projektoch:
Zástupca riešiteľa: VEGA 2/0206/9 "Súčasné trendy vo svetovej ekonomike a znalostná ekonomika"

Účasť na zahraničných projektoch:
Člen siete Skillsnet pri Európskom stredisku pre rozvoj odborného vzdelávania- CEDEFOP

Člen riešiteľského kolektívu, COST IS0701 "Comparative Analysis of
Enterprise Data: Industry Dynamics, Firm Performance, and Worker Outcomes“


Štúdijné pobyty:
11/2009
Návštevník v centre ECASS na „Institute for Social and Economic Research at Essex
University (Colchester, United Kingdom)“
http://www.iser.essex.ac.uk/research/ecass

12.-13. 10. 1009
Účasť na 7. tréningovom kurze Európskej sociálnej sondy na tému Sociodemografických premenných v medzinárodných dotazníkových prieskumoch
v Ľubľane:
„7th ESS Train Course, Socio-Demographic Background Variables for Cross-National
Comparative Survey Research in Europe, Ljubljana, Slovenia
http://www.europeansocialsurvey.org/index.php?option=com_content&view=article&
id=243&Itemid=341