Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Daniel Gogola PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* KZM - Komparatívne zobrazovacie metódy na báze magnetickej rezonancie
Comparative imaging methods based on magnetic resonance
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Frollo Ivan DrSc.
Doba trvania: 1.3.2017 - 31.12.2020


Národné projekty

* RIDD - Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania
Research of magnetic forms of iron in development of cardiovascular diseases and behavioural disorders
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Maňka Ján CSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ