Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Ján Maňka, CSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • Proceedings of the 14th International Conference on Measurement [elektronický dokument]. Editors A. Dvurečenskij, J. Maňka, J. Švehlíková, V. Witkovský. 1. vyd. Bratislava : Institute of Measurement Science, SAS, 2023. 314 p. iné. Dostupné na: https://doi.org/10.23919/MEASUREMENT59122.2023. ISBN 978-80-972629-7-6 Typ: FAI
  • KLUKNAVSKÝ, Michal* - MIČUROVÁ, Andrea* - ŠKRÁTEK, Martin - BALIŠ, Peter - OKULIAROVÁ, Monika - MAŇKA, Ján - BERNÁTOVÁ, Iveta**. A single infusion of polyethylene glycol-coated superparamagnetic magnetite nanoparticles alters differently the expressions of genes involved in iron metabolism in the liver and heart of rats. In Pharmaceutics, 2023, vol. 15, no. 5, art. no. 1475. (2022: 5.4 - IF, Q1 - JCR, 0.795 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4923. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15051475 (APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. VEGA č. 2/0141/21 : SQUID magnetometria nano- a mikro častíc, nanokoloidov a nanoštruktúr v nových aplikáciách v oblasti biomedicíny a materiálového výskumu spojených s rozvojom nových meracích metód a postupov. ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19)) Typ: ADMA
  • MAJEROVÁ, Melinda** - ŠKRÁTEK, Martin - PRNOVÁ, Anna - KRAXNER, J. - DVUREČENSKIJ, Andrej - MAŇKA, Ján - GALUSEK, Dušan. The influence of various dopants on magnetic properties of gehlenite glasses. In Proceedings of the 14th International Conference on Measurement. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Measurement Science, SAS, 2023, 2023, p. 226-229. ISBN 978-80-972629-7-6. Dostupné na: https://doi.org/10.23919/MEASUREMENT59122.2023.10164622 (VEGA č. 2/0028/21 : Ion exchange strengthened aluminosilicate glass/glass-ceramics with additional functionalities. VEGA č. 2/0141/21 : SQUID magnetometry of nano- and microparticles, nanocolloids and nanostructures in new applications in the field of biomedicine and materials research associated with the development of new measurement methods and procedures) Typ: ADNB
  • MIČUROVÁ, Andrea - KLUKNAVSKÝ, Michal - ŠKRÁTEK, Martin - BALIŠ, Peter - MAŇKA, Ján - BERNÁTOVÁ, Iveta. The role of NRF2 in the liver and heart of rats after polyethylene glycol-coated magnetite nanoparticles infusion. In Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century : book of abstract. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 46. ISBN 978-80-89991-12-9. (APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. International Symposium Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century) Typ: AFG
  • ŠKRÁTEK, Martin** - MAŇKA, Ján - CIGÁŇ, Alexander - BERNÁTOVÁ, Iveta. On the way to detection and classification of biogenic iron in tissues of laboratory animals with the help of SQUID magnetometry. In Proceedings of the 14th International Conference on Measurement. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Measurement Science, SAS, 2023, 2023, p. 117-120. ISBN 978-80-972629-7-6. Dostupné na: https://doi.org/10.23919/MEASUREMENT59122.2023.10164560 (VEGA č. 2/0141/21 : SQUID magnetometry of nano- and microparticles, nanocolloids and nanostructures in new applications in the field of biomedicine and materials research associated with the development of new measurement methods and procedures) Typ: ADNB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus