Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Tímea Brázová PhD.

Medzinárodné projekty

* ONEHEALTH - One Health koncept a ľudské parazitózy viazané na vodné prostredie v strednej Európe: monitorovanie pomocou sekvenovania novej generácie

One Health concept & water-borne parasitic diseases in Central Europe: next-generation monitoring

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Oros Mikuláš PhD.


Národné projekty

* Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov

Alternative methods for assessing contamination rates of aquatic ecosystem using fish and their parasites

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Oros Mikuláš PhD.

* PCBMONITOR - Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy

Integrated monitoring and environmental risk assessment of PCBs and mercury contaminants in the Zemplín Region (Slovakia), one of the most ecologically threatened territories in Europe

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Oros Mikuláš PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ