Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Mgr. Zuzana Bartošová, Ph.D.

Vedecká pracovníčka Ústavu dejín umenia SAV, odborníčka na výtvarné umenie 20. storočia. Štúdium dejín umenia ukončila na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1969). Roku 1975 získala štipendium Francúzskej vlády. Dizertačnú prácu Neoficiálna slovenská výtvarná scéna 70. a 80. rokov XX. storočia obhájila na Palackého univerzite v Olomouci (2006).

Od roku 1970 pracovala v Slovenskej národnej galérii (kustódka zbierky sochárstva 20. storočia). Riaditeľka Slovenskej národnej galérie (1990 – 1992): interne ju rozčlenila na Galériu starého a moderného umenia, Galériu súčasného umenia a Galériu architektúry, úžitkového umenia a dizajnu. Prednášala na Trnavskej univerzite (1992 – 1998, do 2003 externe) a na JAMU v Brne (1992/1993). Prvá (zakladajúca) prezidentka Slovenskej sekcie AICA (1993 – 2000).

Autorka zásadných štúdií a výstav SNG k otázkam nášho výtvarného umenia rokov 1900 až 1948 s katalógmi i výstav monografických. Paralelne, mimo SNG, prezentovala umelcov neoficiálnej scény doma i v zahraničí a publikovala v samizdatových katalógoch. Aktívne (od 1979) – autorskými projektami, publikáciami, prednáškami, štúdiami, článkami, výstavami s katalógmi – interpretovala naše výtvarné umenie druhej polovice 20. storočia ako pluralitné s dôrazom na tendencie a tvorbu osobností šesťdesiatych rokov a následne na neoficiálnu scénu ďalších dvoch desaťročí. Táto jeho podoba je dnes akceptovaná doma i v zahraničí. Predstavila ju prednáškami (Paríž, Viedeň, Glasgow, Poznaň, Londonderry, Bratislava, Krakov, Varšava, Budapešť, Ostrihom, Krakov, Ostrava, Praha), výstavami v štátnych a mestských galériách i múzeách na Slovensku a v zahraničí (Esslingen, Kremž, Kodaň, Paríž, Sevilla, Passau,Viedeň, Krakov, Budapešť, Győr, Ľubľana, Sibiu, Bukurešť, Praha) aj ako dlhodobú expozíciu na ambasáde SR vo Washingtone). Spolupracuje s literárnymi časopismi (Slovenské pohľady: 1989 – 1993; Revue svetovej literatúry: 1986 – dodnes). Je kurátorkou zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny (od 1993).

Autorka a spoluautorka publikácií Sochár Rudolf Uher, Milan Paštéka, Dotyky a spojenia, Sochár Ján Koniarek, ŠUR+ŠUP+ŠÚV = 75, Dejiny obrazov. Aktívna účastníčka domácich, zahraničných i medzinárodných sympózií a výstav, tiež autorka ich koncepcie (Oscilácie, Oltáre v zbierkach českých a slovenských múzeí a galérií, Výzva – Od ideológie k ídeám, Interakcie, Priestor v priestore, Premostenie). Autorka a editorka odborných publikácií a časopisov (Ars, Očami X, Rezonancie).