Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Gabriela Jamnická PhD.

Medzinárodné projekty

* CLEANFOREST - Kumulatívny vplyv klimatických extrémov a atmosférickej depozície na európske lesy

Join effect of Climate Extremes and Atmospheric deposition on European FORESTs

Doba trvania: 28.10.2022 - 27.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ditmarová Ľubica PhD.


Národné projekty

ForGenRes - Adaptívna variabilita genetických zdrojov lesných drevín v podmienkach klimatickej zmeny

Adaptive variation of genetic resources of forest trees under climate change

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jamnická Gabriela PhD.

* Hodnotenie druhovej diverzity a fyziologickej odozvy rastlín na ekologické podmienky lužných lesov

The plant species diversity and physiological response to changing ecological conditions of floodplain forests

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Slezák Michal PhD.

Medzi- a vnútrodruhová fyziologická a rastová odozva lesných drevín v kontexte meniacej sa klímy

Intra- and interspecies physiological and growth reaction of forest trees in the frame of climate change

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jamnická Gabriela PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ