Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Miroslav Hain PhD.

Medzinárodné projekty

PhoBioS - Pochopenie interakcie svetlo - biologické povrchy: možnosti pre nové elektronické materiály a zariadenia

Understanding interaction light - biological surfaces: possibility for new electronic materials and devices

Doba trvania: 19.10.2022 - 18.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hain Miroslav PhD.


Národné projekty

METIM - Návrh metodiky a jej overenie pre meranie vybraných parametrov Ti implantátov vo výrobnom procese

Design of a Methodology and its Verification for the Measurement of Selected Parameters of Ti Implants in the Manufacturing Process

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hain Miroslav PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ