Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Alena Opálková Šišková PhD.

Medzinárodné projekty

EuroWeb - Textil naprieč Európou: Sieť pre integrované a interdisciplinárne humanitné vedy.

Europe Through Textiles: Network for an integrated and interdisciplinary Humanities.

Doba trvania: 1.4.2022 -
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Opálková Šišková Alena PhD.


Národné projekty

* O2PIPOL - Pokročilá fotochemicky indukovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu tolerantná k prítomnosti kyslíka.

Advanced Oxygen Tolerant Photochemically Induced Atom Transfer Radical Polymerization.

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.

* Polyméry a polymérne materiály s pridanou hodnotou z obnoviteľných zdrojov.

Polymers and polymeric materials with added value from renewable resources.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Danko Martin PhD.

* MICRO - Výskyt mikroplastov a vybraných mikropolutantov v povrchových a pitných vodách Slovenska a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov.

The occurence of microplastics and selected micropollutants in surface and drinking waters of Slovakia and their effective removal by progressive processes.

Doba trvania: 1.7.2020 - 31.5.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bondarev Dmitrij PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ