Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Andrej Gendiar PhD.

Medzinárodné projekty

* QISS - Quantum Information Structure of Spacetime

Quantum Information Structure of Spacetime

Doba trvania: 1.12.2019 - 31.8.2022
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário PhD.

TNSAA - Stavy tenzorových sietí Algoritmy a aplikácie

Tensor-Network States Algorithms and Applications

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gendiar Andrej PhD.

* SiUCs - Superinductor-based Quantum Technologies with Ultrastrong Couplings

Superinductor-based Quantum Technologies with Ultrastrong Couplings

Doba trvania: 1.4.2020 - 31.12.2022
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Prof.RNDr. Grajcar Miroslav DrSc.


Národné projekty

* OPTIQUTE - Optimalizačné metódy pre kvantové technológie

Optimisation methods for quantum technologies

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ