Informačná stránka zamestnanca SAV

MUDr. Miroslav Vlček PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Fyziologický význam vnútrobunkového H2S v nádorových bunkách.
Physiological relevance of medical and pharmaceutical sciences.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hudecová Soňa CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
* MICROBIOM - Ovplyvnenie črevnej mikrobioty telesným pohybom a stravou v zdravej populácii a u pacientov s neprenosnými chronickými ochoreniami
Effect of physical activity and nutrition on gut microbiota modification in healthy subjects and patients with a non - communicable diseases
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Penesová Adela PhD.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022
* MS-MIDY - Sclerosis multiplex - Úloha mitochondriálnej dysfunkcie v inzulinovej rezistencii
Multiple sclerosis - The role of mitochondrial dysfunction in insulin resistance.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Imrich Richard DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
* Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia
Study of biological effects of H2S/NO products and molecular mechanism of their actions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 4

Poznámka:
* spoluriešiteľ