Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Zdenka Lukáčová Bujňáková PhD.

Medzinárodné projekty

* MechSustInd - CA18112: Mechanochémia pre obnoviteľný priemysel

CA18112: Mechanochemistry for Sustainable Industry

Doba trvania: 1.5.2019 - 30.4.2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej PhD.


Národné projekty

* Vysoko-energetické mletie pre syntézu nanomateriálov bio-prístupom a vybrané environmentálne aplikácie

High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej PhD.

* AuMCHBA - Získavanie zlata z ťažko spracovateľných sulfidických koncentrátov s aplikáciou mechanochemicko-biologickej aktivácie

Gold recovery from refractory sulphide concentrates by mechanochemico-biological activation

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ficeriová Jana PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ