Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Zdenka Lukáčová Bujňáková PhD.

Národné projekty

Mechanochemická príprava CuS nanočastíc pre imunoterapiu

-

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2024
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lukáčová Bujňáková Zdenka PhD.

* Vysoko-energetické mletie vaječného odpadu na báze kalcitu a vybraných rastlín pre prípravu nanokryštalických minerálov a environmentálne aplikácie

High-energy milling of calcite-based eggshell waste and selected plants for preparation of nanocrystalline minerals and environmental applications

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ