Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Branislav Šprocha, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • BLEHA, Branislav - MÉSZÁROS, Ján - PILINSKÁ, Viera - ŠPROCHA, Branislav - VAŇO, Boris. Analýza demografického vývoja oblastí a obcí podľa štatútu a veľkosti v Slovenskej republike. Recenzenti: Pavol Ďurček, Ludék Šídlo. 1. vyd. Bratislava : Infostat, 2020. 164 s. Dostupné na internete: <http://www.infostat.sk/vdc/pdf/Analyza_oblasti_obce_Slovensko.pdf>. ISBN 978-80-89398-43-0. Typ: AAB
  • BLEHA, Branislav - ŠPROCHA, Branislav. Trends in Demography and Migration in Slovakia − From One of the Most Progressive to One of the Most Decreasing. In Demography and Migration in Central and Eastern Europe. - Budapest : Ludovika University Press Non-profit Ltd., 2020, s. 143-155. ISBN 978-963-531-167-5. Typ: BBA
  • ŠÍDLO, Luděk - ŠPROCHA, Branislav - ĎURČEK, Pavol. Prospective Dimension of Population Ageing and Potential Use in Pension Security in the V4 Countries. In Ekonomický časopis, 2020, roč. 68, č. 6, s. 601-621. (2019: 0.560 - IF, Q4 - JCR, 0.271 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0013-3035. Typ: ADDA
  • ŠPROCHA, Branislav - DŽAMBAZOVIČ, Roman. Kto s kým vstupuje do manželstva na Slovensku? K niektorým aspektom výberu manželského partnera v rokoch 1992 - 2018 = Who is Entering into Marriage in Slovakia? On Some Aspects of the Choice of Spouse in 1992 - 2018. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2020, roč. 52, č. 4, s. 374-402. (2019: 0.796 - IF, Q4 - JCR, 0.413 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0049-1225. Typ: ADDA
  • ŠPROCHA, Branislav. Skoré a neskoré materstvo na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte = Early and Late Maternity in Slovakia in Time-Space Perspective. In Slovenská štatistika a demografia, 2020, roč. 30, č. 2, s. 17-34. ISSN 1210-1095. Typ: ADFB
  • ŠPROCHA, Branislav - BAČÍK, Vladimír. Odkladanie rodenia detí a neskorá plodnosť v európskom priestore. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 2020, roč. 62, č., s. 123-141. (2019: 0.325 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0011-8265. Typ: ADMB
  • ŠŤASTNÁ, Anna - KOCOURKOVÁ, Jiřina - ŠPROCHA, Branislav. Parental Leave Policies and Second Births: A Comparison of Czechia and Slovakia. In Population Research Policy Review, 2020, vol. 39, no. 3, p. 415-437. (2019: 1.215 - IF, Q3 - JCR, 0.752 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0167-5923. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus