Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BLEHA, Branislav - KUČERA, Tomáš - ŠÍDLO, Luděk - ŠPROCHA, Branislav - VAŇO, Boris. Demographic Processes and Brief Overview of Population Research in Czechia and Slovakia after Dissolution of the Common State. In Geografický časopis, 2023, roč. 75, č. 3, s. 269-290. (2022: 0.9 - IF, 0.21 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2023.75.3.14 Typ: ADNA
  • BURCIN, Boris - ŠPROCHA, Branislav - ŠÍDLO, Luděk. Vybrané aspekty úmrtnosti v Česku a na Slovensku v pandemickém roce 2020 = Selected aspects of mortality in Czechia and Slovakia in the pandemic year 2020. In Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2023, roč. 72, č. 2, s. 99-110. (2022: 0.5 - IF, Q4 - JCR, 0.218 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1210-7913. Typ: ADMA
  • DOKUPILOVÁ, Dušana - ŠPROCHA, Branislav. Úmrtnosť na vybrané onkologické ochorenia a straty ľudských zdrojov na Slovensku v čase a priestore = Mortality from selected oncological diseases and losses of human resources in Slovakia in time and space. In Acta Geographica Universitatis Comenianae, 2023, vol. 67, no. 1, pp. 71-92. (2022: 0.167 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0231-715X. (NFP313010V446 : Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života) Typ: ADNB
  • DŽAMBAZOVIČ, Roman - ŠPROCHA, Branislav. Sídelná homogamia snúbencov na Slovensku v rokoch 1992 - 2021 = Residential homogamy of fiancés in Slovakia in the years 1992 to 2021. In Geografický časopis, 2023, roč. 75, č. 2, s. 159-176. (2022: 0.9 - IF, 0.21 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2023.75.2.08 (VEGA 2/0064/23 : Časové a priestorové zmeny rodinných domácností na Slovensku a ich možné faktory) Typ: ADNB
  • POLAČKOVÁ, Zuzana - ŠPROCHA, Branislav - FICERI, Ondrej. Pripravenosť kapacít materských škôl v obciach s marginalizovanou rómskou komunitou na uplatnenie povinného predprimárneho vzdelávania. Tematické zisťovanie. Recenzenti: Tomáš Hrústič, Boris Vaňo. 1. vyd. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i., [2022]. 167 s. ISBN 978-80-89524-78-5 Typ: AAB
  • ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte. Recenzenti: Jitka Langhamrová, Luděk Šídlo. 1 vyd. Bratislava : Prognostický ústav SAV, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i., 2022. 144 s. Dostupné na internete: http://khist.ff.ucm.sk/docs/Pokracujuca_transformacia_rodinne_reprodukcne_spravanie_Slovensko_SPROCHA_TISLIAR.pdf. ISBN 978-80-89524-77-8 (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Typ: AAB
  • ŠPROCHA, Branislav. Plodnosť žien na Slovensku vo výsledkoch sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 = Women´s Fertility in Slovakia in the Results of the 2021 Population and Housing Census. In Slovenská štatistika a demografia, 2023, roč. 33, č. 1, s. 22-36. ISSN 1210-1095. (VEGA 2/0064/23 : Časové a priestorové zmeny rodinných domácností na Slovensku a ich možné faktory) Typ: ADFB
  • ŠPROCHA, Branislav. Plodnosť žien rómskej národnosti na Slovensku podľa výsledkov sčítania obyvateľov 2021 = Fertility of women of Roma nationality in Slovakia according to the results of the Population and Housing Census 2021. In Forum Statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis / scientific peer-reviewed journal, 2023, roč. XIX, č. 1, s. 62-74. ISSN 1336-7420. (VEGA 2/0064/23 : Časové a priestorové zmeny rodinných domácností na Slovensku a ich možné faktory) Typ: ADFB
  • ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Completed Cohort Fertility and Parity Progression Rations in Slovakia - Old and New Contexts. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR), 2023, vol. 15, no. 1, pp. 36-48. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2023.15.003 Typ: ADFB
  • ŠPROCHA, Branislav. Tri desaťročia transformácie plodnosti v Česku a na Slovensku v prierezovom a generačnom pohľade = Three Decades of Fertility Transformation in Czechia and Slovakia in a Cross-Sectional and Cohort Perspective. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 2023, roč. 65, č. 2, s. 65-83. (2022: 0.5 - IF, 0.204 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0011-8265. Dostupné na: https://doi.org/10.54694/dem.0317 (VEGA 2/0064/23 : Časové a priestorové zmeny rodinných domácností na Slovensku a ich možné faktory) Typ: ADMA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus