Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Marcel Kvassay PhD.

Medzinárodné projekty

* AI4EOSC - Umelá inteligencia pre EOSC

Artificial Intelligence for the European Open Science Cloud (AI4EOSC)

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tran Viet PhD.


Národné projekty

ARIEN - Analýza vplyvu prostredia na zariadenia energetického priemyslu metódami umelej inteligencie a cloudového počítania

Analysis of environmental influences on power industry equipment by the methods of artificial intelligence and cloud computing (ARIEN)

Doba trvania: 1.7.2021 - 31.12.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kvassay Marcel PhD.

* Estimátor výroby FVE SR na báze inštalovaného výkonu, lokality, času a meteo veličín

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 30.9.2023
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Krammer Peter

* ICONTROL - Inteligentné riadenie tokov práce v cloude pre dynamické a metrikami optimalizované nasadzovanie aplikácií

Intelligent Cloud Workflow Management for Dynamic Metric- Optimized Application Deployment (ICONTROL)

Doba trvania: 1.7.2021 - 31.12.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.

* Sémantické distribuované výpočtové kontinuum pre spracovanie extrémnych dát

Semantic distributed computing continuum for extreme data processing

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.

* HYSPED - Výskum aplikácie prostriedkov umelej inteligencie pri analýzach a klasifikácií dát hyperspektrálneho snímkovania

Research on the application of artificial intelligence tools in the analysis and classification of hyperspectral sensing data (HYSPED)

Doba trvania: 1.2.2022 - 30.9.2023
Program: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ