Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Anna Prnová PhD.

Medzinárodné projekty

* Technologicky nenáročná príprava hlinitanových skiel so zaujímavými optickými valstnosťami

The technologically undemanding of aluminate glasses with interested optical properties

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Open Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Majerová Melinda PhD.

* BioSurf - Transformácia bioinertného na bioaktívne prostredníctvom povrchového inžinierstva

Transforming bioinert to bioactive through surface engineering

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.


Národné projekty

* Aluminosilikátové sklo/sklokeramika spevnené iónovou výmenou s ďalšími funkciami

Ion exchange strengthened aluminosilicate glass/glass-ceramics with additional functionalities

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Majerová Melinda PhD.

* Hlinitano-kremičitanové sklené a sklokeramické materiály spevnené iónovou výmenou a dodatočnými funckionalitami

Ion exchange strengthened aluminosilicate glass/glass-ceramics with additional functionalities

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.

* Luminofory s nulovým teplotným zhášaním luminiscencie pre aplikácie v pc-WLED s NUV excitáciou

Zero-thermal-quenching phosphors for NUV converted pc-WLEDs application

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.

Pokročilé materiály s eutektickou mikroštruktúrou pre vysokoteplotné funkčné aplikácie

Advanced materials with eutectic microstructure for high temperature and functional applications

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Prnová Anna PhD.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ