Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Marína Cihová PhD.

Medzinárodné projekty

CCI4EU - KOMPLEXNÉ ONKOLOGICKÉ INFRAŠTRUKTÚTY 4 EUROPE

COMPREHENSIVE CANCER INFRASTRUCTURES 4 EUROPE

Doba trvania: 1.5.2023 - 30.4.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Cihová Marína PhD.

RESCUER - Rezistencia po liečbe u karcinómu prsníka

Resistance under treatment in breast cancer

Doba trvania: 1.8.2020 - 31.5.2024
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Cihová Marína PhD.


Národné projekty

* Exozómy vylučované bunkami nádorov tráviaceho traktu, ich charakterizácia a modifikácia CRISPR/Cas9 systémom s cieľom ich využitia na terapiu

Exosomes secreted by cancer cells of digestive organs, their characterization and modification by the CRISPR/Cas9 system for the aim of use in therapy

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kozovská Zuzana PhD.

* HeaTME - Preprogramovanie mikroprostredia duktálneho adenokarcinómu pankreasu voči imunoterapii

Reprogramming pancreatic ductal adenocarcinoma microenvironment towards immunotherapy

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Smolková Božena PhD.

ExoTREAT - Samovražedná génová terapia sprostredkovaná exozómami z mezenchýmových stromálnych a pankreatických nádorových buniek v liečbe duktálneho adenokarcinómu pankreasu

Suicide gene therapy mediated by mesenchymal stromal and pancreatic tumor cell-excreted extracellular vesicles in the treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Cihová Marína PhD.

* Úloha mitochondrií v progresii kolorektálneho karcinómu

The role of mitochondria in progression of colorectal cancer

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tyčiaková Silvia PhD.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ