Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Vladimír Bezák CSc.

Medzinárodné projekty

* D-Rex - Od ložiskového k regionálnemu prieskumu

Deposit-to-Regional Scale Exploration

Doba trvania: 1.12.2020 - 30.11.2023
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján PhD.

Porovnanie geofyzikálnych a geologických štruktúr litosféry Západných Karpát s inými orogénnymi oblasťami Európy (hlavne s Českým masívom a nórskymi kaledonidami)

Comparison of geophysical and geological structures of the Western Carpathian lithosphere with other orogenic areas in Europe ämainly Bohemian Massif and Norwegian Caledonides)

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bezák Vladimír CSc.


Národné projekty

Atlas tektonických dislokácií zemskej kôry na území Slovenska

-

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bezák Vladimír CSc.

* Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty

Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vajda Peter PhD.

Magnetotelurické modelovanie hlbokých tektonických štruktúr na kontakte Európskej platformy a Karpatského bloku.

Magnetotelluric modeling of deep tectonic structures at the European pltform and Carpathian block interface.

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bezák Vladimír CSc.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ