Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Anna Kidová PhD.

Národné projekty

Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy

Assessment of the impact of extreme hydrological phenomena on the landscape in the context of a changing climate

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kidová Anna PhD.

MaRoCoHazard - Marginalizované rómske koncentrácie v kontexte prírodných hrozieb a sociálnej nerovnosti

Marginalized Roma concentrations in the context of natural hazards and social inequality

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kidová Anna PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ