Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Anna Kidová PhD.

Národné projekty

* Hodnotenie transformácie vodných tokov vplyvom človeka a zmeny klímy prostredníctvom presných 3D geodát

Assessment of human impact and climate change to the transformation of river channels using novel 3D geodata

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rusnák Miloš PhD.

MaRoCoHazard - Marginalizované rómske koncentrácie v kontexte prírodných hrozieb a sociálnej nerovnosti

Marginalized Roma concentrations in the context of natural hazards and social inequality

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kidová Anna PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ