Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Vladimír Cambel DrSc.

Národné projekty

Nová technológia prípravy senzorov, detektorov a memristorov pre inteligentnú mikroelektroniku v 21. storočí

New technology for the preparation of sensors, detectors and memristors for intelligent microelectronics in the 21st century

Doba trvania: 1.3.2022 - 30.9.2023
Program: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír DrSc.

* Štúdium dynamiky magnetického víru pre využitie v súčiastkach

Study of magnetic vortex dynamics for device applications

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltýs Ján PhD

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ