Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Doc. Peter Šoltés PhD.

Národné projekty

Epidémie a protiepidemiologické opatrenia na území Slovenska v dlhom 19. storočí

Epidemics and anti-epidemiological measures in Slovakia in the long 19th century

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Šoltés Peter PhD.

POLSOC - Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993

Political socialization in the territory of Slovakia during the years 1848 - 1993

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Šoltés Peter PhD.

* Politický aktivizmus, politické povedomie a politizácia obyvateľstva v 19. storočí a prvej polovici 20. storočia

Political activism, political consciousness and politicisation of the rural population in the 19th and the first half of the 20th centuries

Doba trvania: 1.6.2021 - 31.5.2024
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Vörös Ladislav PhD.

* Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)

The role of bourgeoisie in the modernization processes in transition from the estates to civil society (Hungary Kingdom and Slovakia 1780 – 1918)

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Gaučík Štefan PhD.

Úradnícka korupcia a protikorupčný diskurz v Uhorsku / na Slovensku 1780 – 1918

Corruption in civil service and anticorruption diskuse in Hungary / Slovakia 1780 – 1918

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Šoltés Peter PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ