Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ján Hlavinka PhD.

Národné projekty

Akcia Reinhardt a Slovensko. Osudy slovenských Židov deportovaných v roku 1942 do Oblasti Lublin

Operation Reinhardt and Slovakia. The Fates of Slovak Jews deported to Lublin District

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Hlavinka Ján PhD.

* Obyčajní vojaci alebo zločinci? Trestnoprávne dôsledky členstva vo Waffen-SS slovenských štátnych príslušníkov po roku 1945

Ordinary soldiers or criminals? Criminal consequences of membership in the Waffen-SS of Slovak citizens after 1945

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Schvarc Michal PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ