Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Diana Duchoňová PhD.

Národné projekty

* Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy

The Development of the State, County, Domain and Municipial Administration in Early Modern Period

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Janura Tomáš PhD.

Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska

The glamour and fall of nobility. Strategies of noble representation in the History of Slovakia

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Duchoňová Diana PhD.

* Moderné metódy spracovania šifrovaných archívnych dokumentov

Modern procesing methods of encrypted archival documents

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Lengyelová Tünde CSc.

* Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska

Crossing the frontiers. The Phenomenon of Mobility in the History of Slovakia

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Michálek Slavomír DrSc.

Starostlivosť o telo a telesnú hygienu v ranom novoveku

Body care and physical hygiene in the early modern period

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Duchoňová Diana PhD.

* Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén

Studies on the regimen of a medieval man. Alcoholic beverages as a cultural-historical phenomenon

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Dvořáková Daniela DrSc.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ