Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Svetlana Bičárová, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • HOLKO, Ladislav** - SLEZIAK, Patrik - DANKO, Michal - BIČÁROVÁ, Svetlana - POCIASK-KARTECZKA, Joanna. Analysis of changes in hydrological cycle of a pristine mountain catchment. 1. Water balance components and snow cover. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2020, vol. 68, no. 2, p. 180-191. (2019: 2.011 - IF, Q3 - JCR, 0.674 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0042-790X.(VEGA 2/0065/19 : Variabilita prvkov hydrologickej bilancie a hydrologických procesov v horskom povodí v podmienkach globálnej zmeny. ITMS 26210120009 : DIHYS– MICHALOVCE + LM). Typ: ADDA

    Citácie:
    [2.1] SZOLGAY, Jan - BLOESCHL, Guenter - GRIBOVSZKI, Zoltan - PARAJKA, Juraj. Hydrology of the Carpathian Basin: interactions of climatic drivers and hydrological processes on local and regional scales HydroCarpath Research. In JOURNAL OF HYDROLOGY AND HYDROMECHANICS, 2020, vol. 68, no. 2, pp. 128-133., Registrované v: WOS

  • LUKASOVÁ, Veronika** - VIDO, Jaroslav - ŠKVARENINOVÁ, Jana - BIČÁROVÁ, Svetlana - HLAVATÁ, Helena - BORSÁNYI, Peter - ŠKVARENINA, Jaroslav**. Autumn phenological response of european beech to summer drought and heat. In Water, 2020, vol. 12, no. 9, 2610. (2019: 2.544 - IF, Q2 - JCR, 0.657 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4441. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2073-4441/12/9/2610>(Vega č. 1/0370/18 : Hodnotenie zraniteľnosti vybraných prírodných a narušených ekosystémov voči hydrometeorologickým extrémom. Vega č. 1/0111/18 : Rizikové faktory prostredia a klímy a ich vplyv na fenologické prejavy rastlín. Vega č. 1/0500/19 : Klimatická zmena, zraniteľnosť ekosystémov a prírodné riziká. Vega č. 2/0015/18 : Mezo- a mikrometeorologický prieskum výskytu hydrometeorov v prízemnej vrstve troposféry na základe pasívneho vyhodnocovania zmien elektromagnetického žiarenia z antropogénnych zdrojov. APVV-18-0347 : Zmeny klímy a prírodné riziká: zraniteľnosť a adaptačné kapacity lesných ekosystémov Západných Karpát. APVV-15-0425 : Dopad prírodných rizík na lesné ekosystémy Slovenska). Typ: ADEB

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus